ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE
LESOVEREENKOMST VAN GROENIA.NL MEDE EIGENAAR VAN
GAVOORJERIJBEWIJS.NL EN MOBIELESLIPBAANHUREN.NL

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden van Groenia.nl zijn tot stand gekomen in overleg en samenwerking met een jurist treden in werking per 1 november 2006. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen verkeersscholen en hun leerlingen. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen verkeersschool en leerling zijn overeengekomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakketopleiding en/of een chauffeursopleiding en/of een andere opleiding. De Algemene
lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal schriftelijk worden aangegaan.

Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool
De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. Dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
 4. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool – onder voldoening van de daarvoor
  geldende bedragen en onder overlegging van de enodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ook genoemd (CBR),
  de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;
 5. Dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over
  hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
 6. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
 7. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling;
 8. De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de
  aanvraag en het doen van een onderzoek;
 9. De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 10. De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:

 1. Te houden aan de door de rijschool op de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur / tijd en plaats zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs van de afgesproken tijd te voldoen;
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de les afspraak afgesproken tijd. Erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de
  kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de rijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig
  ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
 3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
 5. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid theorie-examen, tussentijdsetoets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen; De rijschool kan er niet
  aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde legitimatie. De leerling is tijdens de lestijden verplicht zichzelf te kunnen legitimeren bij controlle door toezichthouders. mocht de leerling hier niet aan kunnen voldoen kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau
  voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 7. Zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde legitimatie of uittreksel;
 8. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3 – Betaling

 1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke
  leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden of accijns op de brandstof of de geldende BTW. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen acht dagen na factuurdatum van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente door een partij te maken  gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden
  afgeweken.
 5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is
  door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek:

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de verkeersschool te worden  voldaan.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool , of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de rijschool.
 5. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse
  vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst.

  De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

 3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, twee gratis rijlessen ontvangt.

Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.


Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en
  wel tegen de eerste dag van een kalendermaand.
 2. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
 3. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lesuren of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is dan dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling behouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van twee losse lesuren, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de rijschool  al afgedragen examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.
 4. De rijschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.
 5. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool  betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.
 6. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles tegen gangbaar lestarief bij de instructeur die de lessen gaat geven of een daarvoor aangestelde instructeur die in het bezit is van een geldig certificaat WRM.
 7. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de rijschool wil volgen, informeert de leerling de rijschool per brief/fax/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval 48 uur voor de volgende rijles.

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling.

Bemiddeling:

 1. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de instructeur terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.
  De bemiddeling wordt verleend door:
  Groenia.nl
  Piet Blokkerstraat 78
  1742 RZ Schagen
  tel: 06 50 99 70 08
 2. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of telefonisch worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.
 3. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de instructeur de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 8 – Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die  voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool  volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens:

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze  verwerking kan de rijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij rijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel. 10 Gavoorjerijbewijs.nl Garantiepakket.

Het Gavoorjerijbewijs.nl garantiepakket is 1 jaar geldig, vanaf de datum die op de lesovereenkomst bij ondertekening van de lesovereenkomst staat vermeld. in dit jaar kan de leerling gebruik maken van het aantal praktijk lesuren die nodig zijn voor het behalen van een praktijk examen. Hierin zijn niet de zogenoemde BNOR (Bij Nader Onderzoek Rijvaardigheid) van het CBR bij inbegrepen alsmede de eventuele door het CBR afgenomen rijtesten en lesuren die nodig zijn voor het afleggen van de rijtest die naderhand of tijdens de duur van de lesovereenkomst en rijopleiding door het CBR worden opgelegd.

 1. De door het CBR opgelegde rijtesten en of BNOR examens alsmede de daarvoor benodigde lesuren die daarvoor nodig zijn voor kosten van de leerling.
 2. De instructeur bepaald samen met de leerling het aantal lessen dat per week wordt gegeven met een minimum van 2 aaneengesloten uren per week alsmede het door de rijschool al afgedragen examengeld (CBR) te vergoeden.
 3. De leerling mag de rijopleiding ten tijde van vakantie niet langer dan 14 dagen aaneengesloten eenmalig onderbreken tijdens de duur van het contract.
 4. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van twee losse lesuren, alsmede de administratiekosten, de leerling de lesovereenkomst slechts kan beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2.2 en 6.3

Artikel. 11 Examengarantie:
In het examen garantie zij opgenomen 4 examens. De zogenoemde BNOR examens alsmede de zogenoemde medische rijtesten van het CBR zijn hierin niet opgenomen.